Hirek, aktualitások

2024.06.28

Tisztelt ügyfeleink!

2024.07.01-én hétfőn Köztisztviselők napján az ügyfélszolgálat szünetel.

Sűrgős esetben hívható: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző 06 20 320 6539

Megértésüket köszönjük !

Veszprémvarsány Község Önkormányzata 


2024.06.28

Ezúton értesítjük kedves betegeinket, hogy
2024.07.02-07.05. között
9:00-10:00-ig
gyermekorvos helyettesítés lesz
Helyettesítő gyermekorvos: Dr. Ladocsi Szilvia
Veszprémvarsány gyermekorvosi rendelő
Kossuth utca 21.
Kérjük először ezen az elérhetőségen keressenek
bennünket.
Tel: 30/388 1842
E-mail: gyermekrendelo1@gmail.co


2024.06.19

Multifunkcionális közösségi tér kialakítása Veszprémvarsányban


2024.06.14.2024.06.09

Jelentkezési lap


2024.05.06

2024. május 1-től a Veszprémvarsány településen a  főépítész hatáskörébe tartozó feladatokat

Pati Barbara
okleveles építészmérnök lája el.

Elérhetőségei:

Email: pati.barbara.foepitesz@gmail.com
Telefon: +36 30 584 1523

 


2024.04.30

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2024


2024.03.21

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a Lakosságot, hogy a
cég működési területén lévő vidéki hulladékudvarok 2024. április 1-től átállnak a nyári nyitvatartási rendre.
A Veszprémvarsányhoz tartozó hulladékudvar nyitva tartása a következőként alakul:
 szerda 9:00-18:00
vasárnap 14:00-16:00

 


 

Veszpremvarsany_ebösszeírás adatlap


2024.02.28


Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VIII.15.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló  önkormányzati rendelete

Veszprémvarsány Község Önkormányzata az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelete szerint:

tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe.

Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis

hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig,

szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett.

Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos.

Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

2024.02.15


VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK  2024.

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a 2024. június 9-én tartandó  európai parlamenti  és az ugyanezen a napon tartandó helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos információt Veszprémvarsány község honlapján illetve a  https://valasztas.hu/ugyintezes oldalon talál  minden érdeklődő.

Személyesen  (telefonon, e-mail-en) információt  a Helyi Választási Iroda Veszprémvarsányi kirendeltsége ad.

 Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

Kirendeltség címe: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44.

Telefon:   +36 88/589-650

 mobil szám: +36 203206539

 e-mail cím:  igazgatas@veszpremvarsany.hu


2024.01.22

Tájékoztatás az idegenforgalmi adó bevezetéséről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján Veszprémvarsány Község Önkormányzatának képviselő testülete  a helyi adókról szóló 11/2023. (XI.17) sz. rendeletével 

2024. január 1 napjától Idegenforgalmi adót vezetett be.

Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább 1 vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség a törvényben előírt személyeket illeti meg.

Az adó beszedésére a szállásadó kötelezett, aki az adót a szállásdíjjal együtt beszedi és fizeti meg az önkormányzatnak.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300,-Ft.

A szállásadónak az adóbevallást az E-önkormányzati portál: “Bevallás az idegenforgalmi adóról” nevű nyomtatványon elektronikus úton kell megküldenie a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig és megfizetnie a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig a következő számlaszámra:

Idegenforgalmi adó bevételi számla: 50433395-10009529

Veszprémvarsány, 2024. január 22.

Németh Zsoltné

adóügyi ügyintéző


2023.09.01

Partnerségi hirdetmény melléklet


2023.08.03

Tisztelt Rákóczi Ferenc utcai lakosok!

Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv gondozásáról, tisztántartásáról, a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről mindenkinek kötelessége gondoskodni! A járdán való közlekedést a bokrok és fák ágai nem akadályozhatják! Továbbá az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, folyamatosan gyomtalanítani kell.

Vaderna Melinda

polgármester


2023.07.06


2023.06.29

 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁS!!!

A hulladékgazdálkodás MOHU Zrt. általi átszervezéséhez kapcsolódóan
küldjük a lakosság tájékoztatását segítő linkeket, mely a 2023.07.03-tól történő változásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az alábbi linkeken a következő információk segítik a lakosságot:

Hulladékudvar új nyitvatartási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/Nya%CC%81ri%20Hullade%CC%81kudvar%20Nyitvatarta%CC%81si%20napok%202023.07.03%20to%CC%81l.pdf

Hulladékudvarok mennyiségi befogadási rendje:

https://gyhg.hu/storage/dokumentumok/hullad%C3%A9kudvarok_mennyis%C3%A9gi_befogad%C3%A1si_rendje.pdf

Hulladéknaptár:

http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/index.php?p=H&c=GYHG%20

Általános tájékoztató:

https://www.gyhg.hu/lakossagi-hulladekszallitasi-informaciok-videk#/


 

2023.06.21

NFK földárverési hirdetmény 

 Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a – jelen levél végén található linkről letölthető – Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK 2020. évben megkezdte, 2022. évben folytatta a földértékesítési programját, melyben összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra, ennek további folytatásaként a VI. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listája 2023. június 14. napján került közzétételre az NFK honlapján.

A hirdetmény az alábbi helyen érhető el:

https://nfk.gov.hu/felhivasok

A jelen hirdetményben Szervezetünk további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok értékesítése is cél.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.


 

2023.05.30

Tájékoztatás a lakossági barnakőszén programról


2023.05.10

 


  Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

11. A köztisztaság rendje elleni cselekmények

16. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki nem gondoskodik a tulajdonában vagy használatában lévő belterületi ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, az ingatlanon elhagyott hulladék elszállításáról.

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztisztaság rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz:

a)az ingatlan tulajdonosaként, nem tartja az ingatlanával határos közterületi járdát folyamatosan tisztán (a hulladéktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen),

b) az ingatlan tulajdonosaként, az ingatlanával határos közterületi járdák melletti folyókák és csatornanyílások lefolyóit a lefolyást akadályozó tárgyaktól, anyagoktól nem tisztítja meg,

c) az ingatlan tulajdonosaként, amennyiben az időjárás szükségessé teszi minden reggel legkésőbb 08:00 óráig, és a nap folyamán legalább még egyszer nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről,

d) az ingatlan tulajdonosaként, a c) pontban megjelölt csúszásmentesítést visszamaradó, darabos, durva anyag alkalmazásával végzi.


 

2023.03.30

KÚT ENGEDÉLYEZÉS

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

– A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet

– A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ

– A kút magánszemélyek részéről kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

– A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre

– A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

– A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Egyéb esetekben az engedélyezési eljárás a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

ÁSOTT KÚT ENGEDÉLYEZTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKEMBER?

Ásott kút engedélyezetetéséhez akkor nem szükséges szakember ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet

  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet

  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti

  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

  • magánszemély a kérelmező

  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha a kút nem teljesíti valmelyik feltételt, szükséges a szakember.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a kutak engedélyezésének kötelezettségét a Kormány 2023. december 31-ig nem teszi kötelezővé.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét. Amennyiben jogszabályváltozásra kerül sor, arról a lakosságot tájékoztatjuk.

Kérelem

Tájékoztató

Bertalanné Józsa Judit jegyző

 


2023.03.13


Veszprémvarsány településrendezési terv


Tájékoztatás a lakossági barnakőszén megrendelés lehetőségeiről


Kommunális eszköz beszerzése- 2022


Körzeti megbízott

Markotics Gábor rendőr százados

+36 20/292 4330


 

MV

K

Posted in HÍREK | Hirek, aktualitások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva