Aktualitások

Üdvözöljük a Veszprémvarsány Község honlapján!

Aktualitások:

2017.12.07

Veszprémvarsány TAK cim 640Megjelent a Veszprémvarsány Településképi Arculati Kézikönyve ami letölthető vagy megtekinthető itt .pdf formátumban: Veszprémvarsány TAK

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településkép védelméről itt olvasható vagy letölthető:Rendelet a településkép védelméről

 

 

 

 

 Veszprémvarsány Község Önkormányzata infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

 Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen

 PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00031

 A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

 Veszprémvarsány településen jelenleg nincs lehetőség a bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátására, ezért a település pályázott és támogatást nyert a TOP-1-4-1-15 kontrukción belül új bölcsőde kialakítására. A tervezett bölcsőde Veszprémvarsány központjában kerül majd kialakításra, és az előzetes szükségletfelmérés alapján hiánypótló, régóta várt megoldás lesz akisgyermekes szülők számára.

Egy 12 férőhelyes csoportszobát és játékudvart alakítunk ki a 0-3 éves kicsik részére, illetve 3 új munkahelyet teremtünk. Az épület teljesen új,komplexen akadálymentes lesz majd, ami azt jelenti, hogy nemcsak a mozgáskorlátozott, hanem a látás-és hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is önállóan megközelíthető és használható lesz.

Valamennyi, a működtetéshez szükséges eszköz, így a gyermek- és személyzeti bútorzat, felszerelések, bel- és kültéri játékok, mindennapi, tartós használati tárgyak jelen projekt keretében kerülnek beszerzésre. Az eszközök listáját egy kisgyermekellátás terén jártas szakember állította össze a praktikusság, a környezettudatosság és természetesen az előírt szabályok figyelmbevételével.

Beszerzésre kerülnek tehát a csoportszobába szükséges bútorok, textiltermékek, kisgyermeknevelőkhöz kapcsolódó bútorzat, étkeztetéshez kapcsolódó eszközök, szerepjátszó építő-konstruáló eszközök, percepciófejlesztést segítő eszközök, finom motorikát, kézügyességet fejlesztő játékok, mozgásfejlesztő játékok is.

 Projektünk célja, hogy a fejlesztés megvalósításán keresztül javítsuk a foglalkoztatási helyzetet a térségben, támogassuk a helyi kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételét, a munkaerő-piacra történő visszatérésüket, és általában véve könnyítsük a családok mindennapjait.

 SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 75 998 813 Ft

 FORINT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

 A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2019.03.31.


T á j é k o z t a t á s

 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a klímaváltozás miatt kialakult nyári nagy meleg, hőhullámok miatt nem javasolt a kerti hulladék tüzeléssel való megsemmisítése. Veszprémvarsány Község Önkormányzata ezért az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét módosította, miszerint tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe. Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig, szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett. Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos. Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

2017.09.14

Veszprémvarsány Község polgármesterétől

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól 6/2017. (V.22.) (továbbiakban: Rendelet) alapján tájékoztatom Önöket, hogy Veszprémvarsány község területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.   A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:     Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

  Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.  A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a lakossági tájékoztatót tartunk 2017. szeptember 12-én 18 órakor az Önkormányzat Hivatalában 8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44. (házasságkötő termében). A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, írásban postai úton vagy személyesen átadva az Önkormányzat Hivatalában, illetve elektronikusan az onkormanyzat.@veszpremvarsany.hu  e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági tájékoztatón, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.   Várjuk észrevételeiket, kérem, tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!  

Veszprémvarsány, 2017. szeptember 1.                                                                                                   Németh Csaba polgármester  

2017.02.20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Veszprémvarsányi fogorvosi körzet feladatainak ellátása

Hirdető felhasználó: Veszprémvarsány Község Önkormányzata

Ellátandó települések száma: Több település
Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségi alkalmasság igazolása,
• működési nyilvántartási igazolvány másolata,
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Németh Csaba polgármesternek címezve (8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44.). A borítékon fel kell tüntetni: „Veszprémvarsányi fogorvosi körzet pályázata”.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás / Megjegyzések: Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 13/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelet 6. §-ban meghatározott felnőtt fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik
– szolgálati lakás megoldható
– a feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Csaba polgármester nyújt a 30/9562494-s telefonszámon.

Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Telefon: 30/9562494
Települések: Veszprémvarsány, Lázi, Sikátor, Bakonypéterd, Bakonygyirót, Román, Gic
E-mail: onkormanyzat@veszpremvarsany.hu

Kapcsolat

Hirdető pontos megnevezése: Veszprémvarsány Község Önkormányzata
Telefon: 0688589650
Település: Veszprémvarsány
E-mail: Email Küldése

2016.10.13

Elkészült az Első világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával a Veszprémvarsányi I- világháborús emlékmű és környezetének felújítása.

i-vilaghaborus-emlektabla1

2016.10.10

Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője kérésére a következő összegzést jelenítjük meg a veszprémvarsányiak számára a népszavazás választókerületi eredményéről:

VESZPRÉMVARSÁNY

Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője a népszavazás választókerületi eredményéről a következő összegzést adta a veszprévarsányiak számára:

Győrben és a környező településeken, a választókerületünkben élő polgárok 49,00%  százaléka vett részt és mondta el véleményét a népszavazáson. A mi részvételi adataink jelentősen meghaladják az országos átlagot.

Az itt élők határozottan és egyértelműen döntöttek. Az itt élők elutasítják, hogy a brüsszeli bürokraták és az európai baloldal a kötelező kvótával döntse el, ki éljen a mi vidékünkön.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az ország jövőjéről felelősen gondolkodva élt demokratikus jogaival és részt vett a népszavazáson. Külön köszönöm azoknak a választókerületben élő embereknek, akik a népszavazáson NEM-mel szavaztak. A NEM szavazatok aránya nálunk 98.94% százalék volt. Azt is örömteli tény, hogy az Önök településén a választók több mint fele részt vett a népszavazáson.

Veszprémvarsány településen a választópolgárok részvételi aránya a népszavazáson 53,74 % volt. Az érvényesen szavazók közül pedig 98,61 % szavazott NEM-el.

KIS NÉPSZÁMLÁLÁST INDÍT OKTÓBER 1-JÉN A KSH

 Kis népszámlálást, úgynevezett mikrocenzust tart a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) október 1-je és november 8-a között .

A népesség-összeírást a tízévenként rendezett népszámlálás félidejében tartják, a lakosság 10 százalékának, csaknem egymillió embernek a megkeresésével. A cél az, hogy felmérjék az elmúlt öt év társadalmi változásait. A mikrocenzussal a KSH adatokat kap a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és számos más demográfiai mutató alapján, továbbá képet kap a lakásállomány főbb adatairól is.

Az összeírás 2148 település 440 ezer címét érinti, a kiválasztott lakásokban élők részvétele kötelező, de a kérdőíveken nem szerepel a válaszadók neve, és az adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják.

A KSH sajtótájékoztatóján – amelyen színészekkel játszatták el a különböző adatfelvételi lehetőségeket, és bemutattak egy tájékoztató kisfilmet is – Németh Zsolt azt mondta: a rövidesen kezdődő, tízszázalékos mintán végzett adatfelvétel Európában is egyedülálló. Ezzel összefüggésben jelezte, úgy látják, „egyre terjed a tényekre alapozott döntések kultúrája”.. Mikrocenzust 1963 óta tartanak, és most első alkalommal nem papíron, hanem elektronikusan töltik majd ki a kérdőíveket a számlálóbiztosok laptopon vagy tableten. Október 9-éig internetes válaszadásra is lehetőség lesz, az ehhez szükséges kódokat az érintettek levélben kapják meg.

Az adatfelvételi körbe kerülteket a KSH szeptember 26. és 30. között értesíti postán.

A mikrocenzus lakás- és személyi kérdőíveinek megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. A kérdőívek internetes kitöltése nagyjából fél óráig tart. A kérdőívcsomag ezen túl további öt kiegészítő kérdőívet is tartalmaz, ezek közül minden háztartáshoz csak egyféle kérdéssor tartozik.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét!

Écs, 2016. szeptember 10.

ÉCSI KÖZÖS ÖNKORNÁNYZATI HIVATAL

 

 

 

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.