Hirek, aktualitások

2021.10.05

Veszprémvarsány Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Hallgatók!

Önkormányzatunk csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. A pályázatra felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévében.Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A típusú

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

B típusú

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

2021.10.01

Bringa-pálya2

2021.09.28

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 

2021.09.27

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díj befizetésére kizárólag minden hó 10-15-ig van lehetőség 8-15 óráig. Ha 15.-e hétvégére esik, akkor még az azt követő munkanapon van lehetőség a befizetésre. Minden hó 20-án (ha hétvégére esik akkor azt követő munkanap) pótbefizetést tartunk 8-15 óráig .

Az ebéd lemondást a távolmaradást megelőző nap 14 óráig az élelmezésvezetőnél a 30 577 85 48 telefonszámon kérjük bejelenteni, a térítési díjat csak lemondás esetén tudjuk törölni. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13.§ alapján:” a kötelezett bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkezésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól”. Az étkezés igénylését előző nap 14 óráig kérjük a fenti telefonszámon az élelmezésvezetőnek szintén jelenteni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket az időpontok betartására!

Köszönettel: Veszprémvarsány Község Önkormányzata


 Tisztelt Lakosság!

A veszprémvarsányi háziorvos az alábbi E-mail címen elérhető receptírás céljából: vvarsany7@gmail.com

 


2021.09.03

Felnőtt háziorvosi asszisztencia elérhetősége: +36 30 151 87 54


2021.08.31

Beiskolázási támogatás

Értesítjük a lakosságot, hogy a Veszprémvarsány Község Önkormányzata a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató, családi pótlékra jogosult fiatalokat, valamint minden általános iskolást, (azokat is akik nem a helyi általános iskolába járnak) az idei évben is beiskolázási támogatásban részesíti. A támogatás összege általános tanulói jogviszonnyal gyermeket nevelő esetében gyermekenként 5.000,- Ft, valamint a középiskolai hallgatói és felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászorult személy esetében 7.000,- Ft.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok átvehetők a Hivatalban, illetve a www.veszpremvarsany.hu honlapról letölthetők, benyújtási határidő 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 30.!

Beiskolázási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló szülő, aki háztartásában tanulói jogviszonnyal gyermeket nevel, valamint az a szociálisan rászorult személy, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át (2021. évben 171.000.-), vagyona nincs.

A kérelemhez benyújtandó a szülők jövedelem igazolása, GYED, GYES, GYET, családi pótlék igazolás.

A tanulói vagy hallgatói jogviszonyról iskola látogatási igazolást is mellékelni kell (a veszprémvarsányi általános iskolába járóknak nem szükséges mellékelni)!

A támogatás a benyújtott kérelem elbírálása után a Hivatalban kerül kifizetésre, melynek időpontjáról a lakosságot értesítjük.

KÉRELEM

Veszprémvarsány, 2021. 08. 30.

 Veszprémvarsány Község Önkormányzata


2021.07.28

Ügysegédi ügyfélfogadás újraindulása

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pannonhalmi Járási Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása 2021. augusztus hónaptól megváltozott rendben újra indul.

A települési ügysegéd Veszprémvarsány településen minden hónap első szerdáján (első alkalommal 2021.08.04. napján) 8:15-9:15 óra között fogadja az ügyfeleket.


Szociális munkás_Nagydém

 


2021.06.24

Hortobágyi Arnold atya tájékoztatta az önkormányzatot a következőkről:

Mellékletben küldöm szíves tájékoztatásul a Kérelmet, amelyet az egyházközségi temetőben történő munkavégzés előtt kell kitölteni azoknak, akik a sírhely felújítási munkálatokat végzik, ill. végeztetik. A Róm. Kat. Egyház Temetkezési Törvénye szerint alakítottam ki a kérelemben szereplő rovatokat. Amint korábbi levelemben már tájékoztattam Önöket, a temetőkapuk július 1-től be lesznek zárva, és csak a kérelem megfelelő kitöltése után lehet behajtani és a sírhelyfelújítási munkálatokat elkezdeni.

Temetkezés esetében is e szerint járjunk el. Az elmúlt időben sokszor tapasztaltuk, hogy a munkavégzés után építési törmelék marad a temetőben a temetkezés vagy a sírhely felújítása után. Ezért szeretném nagyobb hatékonysággal nyomon követni, mi történik temetőinkben.

A kulcs önkormányzati búcsúvétel esetén a polgármesterek számára is hozzáférhető bármelyik felekezet gondnokánál vagy lelkészénél. Mivel Bakonypéterd kivételével máshol nincs önkormányzati temetőrész, a temetéseket polgári szertartás szerint az egyházi fenntartású temetőrészekben végzik, ezért kulcsot az egyházközség gondnokától kérjenek. Minden polgári temetés alkalmával kérem, hogy ezekben az esetekben se feledkezzenek meg a sírhelymegváltás rendezéséről az illetékes egyházközség vonatkozásában.

Nyomatékosan kérem, hogy korábbi esetekhez hasonlóan kulcsot ne másoljunk és a kivitelezőknek sem engedjük, hogy másoljanak.

T6 Kérelem temetkezési helyen való munkavégzéshez

Arnold atya


Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzet miatti kormányzati intézkedések betartására, a fertőzések megelőzésesére az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL székhelyén, ÉCSEN, RAVAZD, TARJÁNPUSZTA, BAKONYPÉTERD, LÁZI, VESZPRÉMVARSÁNY Községek Kirendeltségein a személyes ügyintézés SZÜNETEL!!

 Előzetes időpont egyeztetés  alapján fogadjuk az ügyfeleket!

Elsősorban anyakönyvi ügyintézés és a halaszthatatlan, személyes ügyintézést igénylő hatósági ügyek intézésére keressék csak fel a hivatalt.

 Beadványokkal, írásban, levélben, E-mailen továbbra is állunk az ügyfelek rendelkezésére.

A személyes ügyintézés helyett otthonról lépjenek kapcsolatba a Hivatal munkatársaival a települések honlapjain elérhető telefonszámokon, címeken.

Kérdése esetén Veszprémvarsány községben hívják a 88/589-650 központi telefonszámot, vagy 06 30 577 85 57 es mobilszámot.                  

                                      Közreműködésüket köszönjük!

                                                                                 Dr. Bertalanné Józsa Judit

                                                           jegyző


Tájékoztató a temető zárvatartásáról


Időpont foglalás oltásra

www.vakcinainfo.gov.hu – Regisztráljon a koronavírus elleni védőoltásra!

received_299009031600595


2021. március 6-án tragikus körülmények között fiatalon elhunyt LENCSE DÁNIEL veszprémvarsányi lakos. Amennyiben segíteni szeretne a családon, kérjük támogatását az alábbi számlára utalja:

Rózsa Erika, Takarékbank Zrt: 18203693-01370315-10010015

Köszönettel a család nevében: Veszprémvarsány Község Önkormányzata


Tájékoztatás általános tűzgyújtási tilalomról

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelete szerint:

 tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig belterületen általános tűzgyújtási tilalom lép életbe.

Október 1. –  április 30. között az eddigi időpontokban vagyis

hétköznap: 06:00-11:00, 14:00-18:00 óráig,

szombat: 08:00-11:00 óráig engedélyezett.

Vasárnapi napokon az avar és növényi hulladék nyílttéri égetése tilos.

Külterületen az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhető a szabadtéri tűzgyújtás. Az ágnyesedék a hulladékudvarba kiszállítható.


2021.02.08

Tisztelt Adózók!

Az iparűzési adó tekintetében tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

Továbbá:

A gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat 2021. január 01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A 2020. december 31-e előtti tartozásukat viszont továbbra is a helyi önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell fizetni, amennyiben felhívást kapnak erre az önkormányzattól.

Veszprémvarsány Község Önkormányzata


FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁS

2021. január 1-től

Háziorvos: Dr Kovács Marianna Tel.: 06-70-426 6296, 06-30-262-6553

Orvosi rendelő: Tel.: 06-88-589-675

Asszisztens: Horváthné Kelemen Kitti Tel.:  06-30-151 8754

E-mail: vvarsany7@gmail.com

hétfő

Veszprémvarsány

11:30-14:00-ig

kedd

Lázi

11:30-14:00-ig

szerda

Sikátor

08:00-10:30-ig

csütörtök

Veszprémvarsány

13:00-15:30-ig

péntek

Veszprémvarsány

11:30-14:00-ig

Recept és időpont kérés 8-11 óráig 06-30-151 8754 telefonszámon

Veszprémvarsány Község Önkormányzata


2021.01.11

FALUGAZDÁSZ:     Enzsöly Dezső             Telefonszáma: 30/743-31-44


KÖZLEMÉNY

A Takarékbank Veszprémvarsányban üzemelő fiókjának -határozatlan idejű- nyitvatartás változásáról


2020.11.06.

Hirdetmény

Hirdetmény Veszprémvarsány Község Önkormányzatának jegyzője által kiadott koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról.


letöltés


Tisztelt Lakosság!

GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékudvar 2020. június 1-től átáll  a nyári nyitvatartási rendre:

szerda: 9:00 – 18:00

szombat: 16:00 – 18:00

A  hulladékudvarban egyszerre  három ügyfél tartózkodhat, a többieknek az udvar előtt kell várakozniuk a belépésre, illetve a hulladékudvarban kötelező a szájmaszk használata!


2020.07.07

Tájékoztató az ásott és fúrt kutak engedélyeztetéséről


 2020.06.15

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Foglalkoztatási Paktumiroda tájékoztatja a Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi- és gazdasági helyzetre való tekintettel a Veszprémvarsányban működő vállalkozások, illetve a településünkön élő álláskeresők megsegítésére  FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOT hozott létre:

Tájékoztató_megyei paktumról

TOP_támogatás foglalkoztatóknak

https://www.facebook.com/gymspaktum/


2020.05.12

Nemzeti Földügyi Központ hirdetmény közzététele: HIRDETMÉNY


2020.04.08

 GYHG Nonprofit Kft. jó tanácsai a lakosság részére


Fontos információk az ügyeleti időszakban jelentkező betegségek ellátásával kapcsolatban


2020.03.18

Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága       lakosság részére készített tájékoztató anyaga a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatban:

gyógyszer kiváltás folyamatábra     –  gyógyszer kiváltása            –  tájékoztató gyógyszer kiváltásról 

–  kézmosás menete 1                       – helyes köhögés gyerek        –  kézmosás menete gyerek

–  maszk viselese                               – megelőzés 12 pontja            –  szülők nagyszülők védelme

 elkülönítés megfigyelés                   –  táppénz tájékoztató             –  munkáltatói lehetőségek  

 általános óvintézkedések                – magasabb kockázatú csop.  – idősek segítése

–  priorizált teendők                            – TAJ nélkül                             – szervezet védekezőkepésség

– kontaktszám csökkentés                 –  gyermekek                            – várandósok kismamák csecsemők

társasházban karantén


Nemzeti Népegészségügyi Központ – szükséges intézkedés

Légúti fertőzésre utaló tüneteket (láz, torokfájás, köhögés és nehézlégzés) mutató beteg lehetőleg ne keresse fel személyesen a háziorvosi rendelőt.

A lehető legtöbb beteget távkonzultáció keretein belül próbáljuk meg ellátni.

Szükség esetén a légúti tünetet mutató beteg vizsgálata kizárólag megfelelően elkülönített módon történhet. Ezekben az esetekben telefonon időpont egyeztetésre van szükség.

Nehézlégzés esetén az Országos Mentőszolgálatot kell értesíteni.


2020.03.16

AKTUÁLIS TUDNIVALÓK A KORONAVÍRUS FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATBAN

  1. Ha Ön, gyermekével, vagy nélküle, olyan helyen járt, ahol koronavírus okozta eseteket jelentettek, DE tünetmentes, térjen haza otthonába, és konzultáljon háziorvosával és munkáltatójával, mielőtt visszamenne dolgozni.
  2. Ha Ön gyermekével, vagy nélküle közvetlen kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a koronavírus fertőzés, DE tünetmentes, haladéktalanul tájékoztassa TELEFONON házi gyermekorvosát, kövesse utasítását és MARADJON OTTHON!
  3. Ha Ön gyermekével, vagy nélküle, olyan helyen járt, ahol koronavírus eseteket jelentettek, vagy, amennyiben Ön közvetlenül kapcsolatba került olyan emberrel, akinél igazolódott a COVID-19, ÉS influenzaszerű tünetei, különösképp láz, köhögés, nehezített légzés léptek fel, haladéktalanul tájékoztassa TELEFONON házi gyermekorvosát, kövesse utasítását és MARADJON OTTHON!
  4. A COVID-19 fertőzés által aktuálisan érintett területekről a következő oldalakon tájékozódhat: www.nnk.gov.hu illetve https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.
  5. Amennyiben bizonytalan, hogy gyermeke vajon megfertőződött-e COVID-19 vírussal, NE VIGYE házi gyermekorvosa rendelésére, NE VIGYE gyermekorvosi ügyeletre, hanem hívja fel telefonon házi gyermekorvosát, vagy a zöld számok valamelyikét: 06-80/277-455, 06-80/277-456!

 Egyszerűsödtek az e-recept kiváltásának feltételei.

A patikák kiadják a receptre felírt gyógyszereket felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is a beteg TAJ számának megadásával. A gyógyszert átvevő személynek saját személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolnia kell, ez rögzítésre kerül. 


2020.03.10

FELHÍVÁS

SZEMÉTELHELYEZÉS A KÖZTERÜLETEN TILOS !!


2019.12.09

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a fogorvosi sürgősségi ügyelet ellátást 2020.január 1-től 2024. december 31-ig, a 9024 Győr, Lienzen-Mayer u. 57. szám alatti fogorvosi ügyelet biztosítja:

Hétfőtől péntekig: 20:00 -22:00

Szombat, vasárnap és ünnepnap: 9:00 – 15:00 óra között


2019.08.26

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról.


2019.07.26

Pályázatok

Az orvosi eszköz pályázat kedvező elbírálást kapott. Ezúton szeretnénk szeretnénk megköszönni Kara Ákos Országgyűlési Képviselő Úrnak Veszprémvarsány Község fejlesztéséért tett szolgálatait, köztük Magyar Falu Program keretében most megnyert orvosi eszköz pályázatnál is.


2019.04.17

Enzsöly Dezső falugazdász értesíti a lakosságot, hogy a földalapú támogatás igénylése a helyi gazdák részére Veszprémvarsányban történik. Időpontot az érintettekkel telefonon egyeztet.


ASP VVarsány

 

Comments are closed.